Algemene voorwaarden

HOBBYHAL ELEMENTENSTRAAT 6, AMSTERDAM

 

1) Toepasselijkheid van deze voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Hobbyhal partij is tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen de “klant”, zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.

 

1.1) Voor aanvang van het tekenen van een contract wordt klant verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen waarvan een kopie gemaakt zal worden. Hobbyhal garandeert dat deze kopie uitsluitend gebruikt wordt voor eigen administratie en na het afwikkelen van het financiële gedeelte weer teruggegeven wordt.

 

1.2) Aansprakelijkheid:

Hobbyhal is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover Hobbyhal opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten ter zake het ontstaan van de schade. Voor zover Hobbyhal desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Hobbyhal te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Hobbyhal aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken / diensten waardoor de schade is onstaan.

 

1.3) Prijzen:

De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing.

Hobbyhal heeft het recht prijslijsten te allen tijde te wijzigen.

 

1.4) Betalingen:

Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van Hobbyhal in contanten of via pinbetaling, bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden.

Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.

 

1.5) Geschillen.

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit een met Hobbyhal gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit vervangen worden door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.

 

2) Verhuur

 

2.1 Overeenkomst van verhuur

De overeenkomst voor verhuur van het materiaal komt tot stand zodra de klant het orderformulier ondertekent. Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Hobbyhal zich het recht voor, een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten, dan wel de overeenkomst zonder verdere schadeverplichting te ontbinden.

 

2.2 Einde overeenkomst.

De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij Hobbyhal en hiervoor de berekende huurprijs heeft voldaan en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt , is Hobbyhal gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.

 

2.3. Waarborgsom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant per verhuurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt door Hobbyhal vastgesteld met in acht name van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal.

De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan Hobbyhal de door de klant verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

2.4 Controle

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddelijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken , manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan Hobbyhal, zodat één en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.

 

2.5 Schadeverlies

  1. a) Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddelijk gemeld te worden aan Hobbyhal. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal, die door zijn toedoen / nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan Hobbyhal te voldoen. Naar keuze van Hobbyhal wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde / verloren begane zaak. (d.w.z.

de op het moment van beschadiging / verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde / verloren gegane zaak verminderd met de door Hobbyhal te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde / verloren gegane zaak) dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Hobbyhal geleden schade.

  1. b) De door Hobbyhal gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en de reinigingskosten aan het gehuurde materiaal of overige zaken / goederen aanwezig in de hal komen voor rekening van de klant. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Hobbyhal geschat schadebedrag van duizend euro of meer, een expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Hobbyhal aangewezen expertisebureau en bij een schade beneden duizend euro een expertise wordt uitgevoerd door Hobbyhal.

 

2.6 Gebruik

De klant stemt er mee in al het gehuurde in dezelfde staat af te leveren zoals bij aanvang van de huurovereenkomst.

De klant zal instructies zoals gegeven door Hobbyhal opvolgen en hiernaar handelen.

Extra kosten voor reiniging in de ruimste zin des woord komen voor rekening van de klant.

 

3) Reparatie en Onderhoud

 

3.1 De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt schriftelijk aan Hobbyhal gegeven. Een afschrift van de opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt.. De opdracht vangt aan nadat de schriftelijke opdracht door de klant is getekend en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Hobbyhal gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen. Hij is echter dan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen

 

3.2 Prijs (opgave) en termijn

De klant is verplicht het door Hobbyhal bestede aantal uren en door Hobbyhal bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen he top dat momento geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs met meer dan 10% overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient Hobbyhal contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient Hobbyhal de klant hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beëindigen. Hij is echter dan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.

 

3.3 Stallingskosten

Indien de klant binen 2 dagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald kan Hobbyhal een door Hobbyhal vast te stellen redelijke vergoeding vragen wegens stallingskosten.

 

3.4 Retentierecht

Hobbyhal kan retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan Hobbyhal niet of niet geheel voldoet.

 

3.5 Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daarom wordt verzocht bij het verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen i.v.m. garantieclaims moeten worden afgezonderd, worden deze naderhand ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van Hobbyhal zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.

 

3.6 Garantie

Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt. Hobbyhal garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden, de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door Hobbyhal uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

De aanspraken op garanties vervallen indien:

  1. a) de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Hobbyhal op de hoogte stelt; of
  2. b) Hobbyhal niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
  3. c) derden zonder toestemming van Hobbyhal werkzaamheden hebben vrricht die in verband staan met de door Hobbyhal verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

 

 

 

 

 

 

HUISREGELEMENT

 

De door Hobbyhal Amsterdam opgestelde huis regels dienen te worden nageleefd.

ATTENTIE: LEGITIMATIE EN AFGIFTE KOPIE HIERVAN IS VERPLICHT!!!

1) Bruggen en werkplekken worden per uur, half dagdeel of hele dag verhuurd.

2) Voor aanvang van hele dag dient een waarborgsom van € 50,= betaald te worden.

3) De gebruiker / huurder al aanwijzingen van het personeel van de Hobbyhal opvolgen.

4) De Hobbyhal werkplaats mag alleen gebruikt worden voor werkzaamheden aan een auto, motorfietsen,     camper of in overleg met de directie van de Hobbyhal.

5) Het gebruik van de werkplek en sleutelen aan is geheel voor eigen risico van huurder.

6) Er geldt binen het pand van Hobbyhal een algeheel open vuur verbod

7) Er geldt binnen en buiten het pand een algeheel verbod op het nuttigen van alcoholische dranken en drugs.

8) Voor kinderen en huisdieren geldt een algeheel verbod binen de Hobbyhal mits anders overeengekomen.

Toelating blijft voor eigen risico huurder/gebruiker

9) De gebruiker / huurder wordt geacht voldoende kennis en vaardigheid te hebben om veilig met de gereedschappen te kunnen werken. Bij twijfel dient personeel Hobbyhal geraadpleegd te worden.

10) Indien de werkplek voor commerciële doeleinden gebruikt wordt blijft de huurder/gebruiker verantwoordelijk en kan de Hobbyhal nimmer aansprakelijk gesteld worden.

11)Het gereedschap en werkplek dient schoon en netjes zoals bij aanvang opgeleverd te worden, anders kan een schoonmaakbedrag van € 20,= in rekening gebracht worden.

12)Bij diefstal, vernieling of andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan.

13)Het starten en testen van voertuigen kan alleen in overleg met personeel Hobbyhal

14)Vloeistoffen mogen vervangen worden maar gebruiker/huurder blijft zelf verantwoordelijk voor correcte afvoer of kan in overleg met personeel Hobbyhal tegen betaling afgegeven worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Foto’s

doe het zelf garage zuidoost

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

doe het zelf garage zuid-oost

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

doe het zelf garage amsterdam zuidoost

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Doe Het Zelf Garage Amsterdam Zuid-Oost

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

doe het zelf garage sloterdijk

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

doe het zelf garage westpoort

hobbyhal doe-het-zelf-garage wiel-vrij hef-brug oprij-brug sleutel-plek meerdere hefbruggen
Zeer goedkoop en veilig sleutelen aan je eigen voertuig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>